Prevodilačka agencija Aquila Prevodi

osnovana je sa ciljem da svojim klijentima pruži svaku vrstu prevodilačkih usluga u najkraćem mogućem roku uz garanciju da je prevod vrhunskog kvaliteta.Vizija prevodilačke agencije Aquila Prevodi je da bude prevodilačka agencija prvog izbora za sve klijente u regionu.

Da bi ovo ostvarila agencija je uspostavila saradnju sa najboljim prevodiocima na ovim prostorima. Profesionalci sa kojima radimo, prevodioci za sve svetske jezike, garant su kvaliteta i pouzdanosti.Agencija pruža sve vrste prevodilačkih usluga:


  • Obični i stručni prevodi iz svih oblasti

  • Prevodi sa overom sudskog tumača

  • Usmeno prevođenje (konsekutivno i simultano)

mailing

Tekstovi za prevođenje mogu da se dostavljaju direktno u agenciju ili elektronskim putem.

Za klijente koji se nalaze van Beograda prevode overene od sudskog tumača možemo da šaljemo poštom.

Sudski tumač je prevodilac kojeg je Ministarstvo pravde ovlastilo da svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod koji je sačinio veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.

Prevod pojedinih dokumenata kao što su: pravni dokumenti, lični dokumenti, izvodi iz sudskih registara, izjave, sertifikati, dozvole, licence, finansijski izveštaji itd., mora biti overen pečatom sudskog tumača čime sudski tumač garantuje da je prevod dokumenta apsolutno identičan originalnom dokumentu na izvornom jeziku. Zato je klijent obavezan da prilikom naručivanja prevoda sa overom sudskog tumača dostavi original teksta za prevod ili overenu kopiju istog.